Better RSS Widget

Replacement for the built in RSS widget that adds an optional link target, shortcode, and…


grandslambert 2.000+ active installations Prófað með 6.1.1 uppfært fyrir 2 mánuðir

Browser Specific CSS

The Browser Specific CSS Plugin allows you to easily target specific browsers and operating systems…


Adrian Hanft 400+ active installations Prófað með 2.9.2 uppfært fyrir 9 ár

LDB External Links

LDB External Links turns all your links with target="_blank" into rel="external" and uses Javascript to…


Luc De Brouwer 20+ active installations Prófað með 3.0.5 uppfært fyrir 12 ár

Content Links Modifier

Use Content Links Modifier plugin and automatically add link target=“_blank” to open content links in…


AWD Team 10+ active installations Prófað með 4.0.38 uppfært fyrir 8 ár

External Linker

Allows you to get around using target="_blank" by converting all your outbound links using Javascript.


John J. Camilleri 10+ active installations Prófað með 2.8.3 uppfært fyrir 13 ár

Autoblank for link

Плагин автоматически внедряет во все ссылки параметр target="_blank" в тексте статьи.


Artem Sannikov Fewer than 10 active installations Prófað með 4.8.0 uppfært fyrir 5 ár