News Ticker

News Ticker is an awesome, super lightweight plugin for your wordpress website.


Fazilatunnesa 30+ active installations Prófað með 3.9.40 uppfært fyrir 9 ár

Guardian News Headlines

Shows the latest headlines from a selectable news category in a sidebar widget. Headlines link…


Neal McConachie for Guardian News Media 30+ active installations Prófað með 3.4.2 uppfært fyrir 9 ár

JB News Ticker

JB News Ticker is a Responsive super Multi Theme plugin for your wordpress website.


Jobair 30+ active installations Prófað með 4.2.37 uppfært fyrir 9 ár

Lazy News Ticker

Lazy News Ticker is an awesome, super lightweight plugin for your wordpress website.


Lazy Persons 10+ active installations Prófað með 3.9.40 uppfært fyrir 10 ár

Cute News Ticker

Cute News Ticker is an awesome, super lightweight plugin for your wordpress website.


Arnab Kumar Halder 10+ active installations Prófað með 3.9.40 uppfært fyrir 10 ár

Mam News Ticker

Mam News Ticker is an awesome, super lightweight plugin for your wordpress website.


MAMUN KHAN 10+ active installations Prófað með 3.9.40 uppfært fyrir 9 ár

News Ticker by minhaj

Shortcorde 1. General ticker [ticker_list id="1"] speed change [ticker_list id="2" speed="1000" ] 3.


minhazur rahman Fewer than 10 active installations Prófað með 4.7.28 uppfært fyrir 6 ár