News Ticker

News Ticker is an awesome, super lightweight plugin for your wordpress website.


Fazilatunnesa 30+ active installations Prófað með 3.9.40 uppfært fyrir 8 ár

JB News Ticker

JB News Ticker is a Responsive super Multi Theme plugin for your wordpress website.


Jobair 30+ active installations Prófað með 4.2.34 uppfært fyrir 8 ár

Lazy News Ticker

Lazy News Ticker is an awesome, super lightweight plugin for your wordpress website.


Lazy Persons 10+ active installations Prófað með 3.9.40 uppfært fyrir 9 ár

Cute News Ticker

Cute News Ticker is an awesome, super lightweight plugin for your wordpress website.


Arnab Kumar Halder 10+ active installations Prófað með 3.9.40 uppfært fyrir 9 ár

Cool Text Effect

This plugin will enable text effect in your wordpress theme. You can embed cool textEffect…


saifullah-tareq 10+ active installations Prófað með 3.9.40 uppfært fyrir 8 ár

Mam News Ticker

Mam News Ticker is an awesome, super lightweight plugin for your wordpress website.


MAMUN KHAN 10+ active installations Prófað með 3.9.40 uppfært fyrir 8 ár